Pomiń nawigację i przejdź do treści
EL CAMINO – Poradnia Terapeutyczna
psycholog psychoterapeuta psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

Regulamin Świadczenia usług przez El Camino

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Administratorem danych osobowych Klientów jest Jagoda Juskowiak Psychoterapia (zwana dalej: El Camino), ul. Otyńska 4/210, 54-426 Wrocław, NIP: 7382050577, REGON: 021473038.

§ 2

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

§ 3

Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu produktów i usług, w tym usług z oferty pomocy i wsparcia tj. usługi: psychologa diagnosty, psychiatry, psychoterapeuty, psychoterapeuty uzależnień, grupy wsparcia oraz innych usług z zakresu pomocy i wsparcia, usług szkoleniowych.

§ 4

Specjaliści El Camino świadczą usługi w sposób rzetelny, zgodny z Kodeksem Etyki Psychologa, Psychoterapeuty i Psychoterapeuty Uzależnień. Udzielają wsparcia w oparciu o rzetelne i naukowo potwierdzone metody terapeutyczne, zatwierdzone przez polskie i międzynarodowe środowiska zawodowe.

§ 5

Regulaminowi podlegają wszystkie produkty i usługi świadczone przez El Camino.

§ 6

Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

II. Informacje dotyczące podmiotu świadczącego Usługę Pay Now

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Przelewy24” na rzecz Użytkowników jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, numer NIP 7792369887, zwana dalej „PayPro”. PayPro realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu Ustawy. Organem sprawującym nadzór nad PayPro jest Komisja Nadzoru Finansowego. PayPro został wpisany do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 24/2014. Głównym miejscem wykonywania działalności jest wskazana wyżej siedziba spółki PayPro S.A., adres do korespondencji: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, adres poczty elektronicznej: serwis@przelewy24.pl.

III. Regulamin rezerwacji terminów

§ 6

Niniejszy regulamin określa zasady przyjęć w Poradni Terapeutycznej El Camino i dokonywania rezerwacji terminów wizyt u Specjalistów na stronie www.elcamino.com.pl lub przez telefoniczną rejestrację.

§ 7

Rezerwacji terminu wizyty u Specjalisty można dokonać drogą internetową lub dzwoniąc na rejestrację w godzinach jej pracy – numer kontaktowy podany jest na stronie El Camino.

§ 8

Dokonanie rezerwacji polega na poprawnym wypełnieniu i wysłaniu elektronicznego formularza rezerwacji udostępnionego na stronie elcamino.com.pl,  a następnie opłaceniu wizyty przez formularz płatności online – system automatycznie przekierowuje do tej strony po uzupełnieniu swoich danych i określeniu parametrów wizyty. Po opłaceniu wizyty na wskazany adres poczty elektronicznej Pacjent otrzymuje e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i zapłaty co oznacza, że wizyta została potwierdzona. Jeśli wizyta jest umawiana poprzez kontakt telefoniczny z rejestracją, to warunkiem jej przyjęcia jest podanie swoich danych osobowych, wybór terminu wizyty oraz opłacenie wizyty – link do płatności, zostanie przysłany w e-mailu o tytule ,,Oczekuje na płatność”. Po opłaceniu wizyty na wskazany adres poczty elektronicznej Pacjent otrzymuje e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i zapłaty. Wówczas rezerwacja uznawana jest za potwierdzoną. Link do płatności jest ważny 12 godzin. Jeśli w tym czasie wizyta nie zostanie opłacona, to system anuluje ją automatycznie.

§ 9

El Camino ma prawo anulować rezerwację, jeśli Pacjent nie pojawi się na wizycie o wyznaczonej godzinie i kontakt na podany przez Pacjenta numer telefonu nie będzie możliwy.

§ 10

W przypadku dwukrotnej z rzędu nieobecności pacjenta, przy jednoczesnym braku dokonania opłaty za sesję oraz braku kontaktu ze strony pacjenta (rodzica, lub opiekuna prawnego), terapeuta ma prawo do anulowania wszystkich zaplanowanych kolejnych rezerwacji terminów wizyt danego pacjenta.

§ 11

Jeśli wizyta nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Specjalisty, zostanie umówiony nowy termin wizyty.

§ 12

W przypadku spóźnienia się na wizytę przez pacjenta lub pacjentów nie będzie ona przedłużana.

§ 13

W przypadku nieregularnych wizyt pacjenta (częste odwoływanie wizyt, nie stosowanie się do zaleceń terapeuty), terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za brak postępów w terapii i może zakończyć proces terapeutyczny.

§ 14

Umówioną wizytę można odwołać najpóźniej 24 godziny przed wizytą, wyłącznie przez jedną z opcji: kliknięcie opcji anulacji wizyty w e-mailu potwierdzającym wizytę, pod numerem telefonu, podanym na stronie www.elcamino.com.pl  lub telefonicznie u swojego Specjalisty.

§ 15

Jeśli Pacjent anuluje wizytę lub zmieni jej termin na mniej niż 24 godziny przed sesją, to taka wizyta pozostaje płatna i jest równa pełnej stawce za daną wizytę. Jeśli Pacjent nie pojawi się na wizycie i nie anuluje jej, wówczas również ponosi pełny koszt za wizytę.

§ 16

W przypadku Pacjentów będących w terapii inne warunki rezerwacji i anulowania terminów wizyt są dodatkowo omawiane w kontrakcie terapeutycznym.

§ 17

El Camino dokłada wszelkich starań, aby wizyty odbywały się w wyznaczonym czasie, jednak w szczególnych okolicznościach mogą się one wydłużać.

§ 18

Ceny znajdujące się w formularzu rezerwacji wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są to ceny brutto).

§ 19

Płatność za wizytę regulowana jest szybkim przelewem online lub gotówką.

§ 20

Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według stanu na dzień dokonania rezerwacji usługi.

§ 21

Reklamacje można składać na adres e-mail kontakt.elcamino@gmail.com. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

§ 22

Jeśli wizyta została odwołana lub zmieniono jej termin na więcej niż 24 godziny przed wizytą, to opłata za wizytę zostanie zwrócona. El Camino dokonuje zwrotów przelewem, na wskazany przez klienta numer konta bankowego, w ciągu 21 dni. W celu uzyskania zwrotu Klient zobowiązany jest o wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt.elcamino@gmail.com oraz podanie w nim numeru rezerwacji, imienia i nazwiska osoby zapisanej na wizytę, daty spotkania oraz numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot środków.

IV. Ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniach, grupach wsparcia

§ 23

Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez El Camino oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach. El Camino zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami.

§ 24

Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez El Camino oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

§ 25

El Camino wykorzystywać będzie zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń.

§ 26

Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). El Camino nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

§ 27

Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.

§ 28

El Camino nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

§ 29

Uczestnicy szkoleń w El Camino oświadczają, że rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

§ 30

1. Zawarcie i rozwiązanie umowy szkoleniowej, zwroty:

1) Umowa o świadczenie usług El Camino może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez El Camino.

2) Płatność za usługi El Camino może być dokonana w formie przelewu lub gotówką.

3) Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy El Camino, rozliczenie wpłaconej na El Camino należności nastąpi w trybie określonym w § 22 niniejszego regulaminu.

4) El Camino i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał udział w szkoleniu), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie organizowane przez El Camino. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

5) El Camino zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów  lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy El Camino oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania El Camino adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.

6) Zwrot należności uiszczonych na rzecz El Camino następuje po otrzymaniu przez El Camino podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą).

2. Tryb postępowania reklamacyjnego

1) W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

2) Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt.elcamino@gmail.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

3) Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

4) Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

5) W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

V. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu www.elcamino.com.pl

§ 31

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu www.elcamino.com.pl, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką obsługującą pliki cookies.

§ 32

Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

§ 33

W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego kontem poczty elektronicznej.

§ 34

W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

VI. Postanowienia końcowe

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 36

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo sąd, stosownie do przepisów postępowania cywilnego.

§ 37

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

§ 38

Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.elcamino.com.pl

 § 39

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku.

Instagram

Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem