Pomiń nawigację i przejdź do treści
EL CAMINO – Poradnia Terapeutyczna
psycholog psychoterapeuta psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

Klauzula informacyjna, dotycząca zbierania danych od osób, których dane dotyczą

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE Nr 119.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jagoda Juskowiak Psychoterapia (znana dalej: El Camino), ul. Otyńska 4/210, 54-426 Wrocław, NIP: 7382050577, REGON: 021473038.
 2. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz sprawach związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: kontakt.elcamino@gmail.com lub pisemnie: ul. Otyńska 4/210, 54-426 Wrocław.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji zamówionych usług i produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w zakresie imienia i nazwiska; adresu zamieszkania lub pobytu; numeru telefonu i adresu e-mail;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy El Camino oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
 5. Ma Pani/Pan prawo otrzymać informacje, w jaki sposób i w jakim zakresie El Camino przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do otrzymania kopii danych osobowych – w tym przypadku należy wskazać dane, które Pani/Pan chce otrzymać.  Administrator może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Pani/Pan zostanie powiadomiona/powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Wycofanie danych następuje po złożeniu stosownego oświadczenia z własnoręcznym podpisem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem warunkującym realizację usługi przez El Camino. Niepodanie tych danych skutkowałoby brakiem możliwości realizacji usługi przez El Camino.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Instagram

Utracono połączenie z internetem
Przywrócono połączenie z internetem